Cousinia Sections

بخشهای جنس کوزینیا در ایران
گونه های جنس کوزینیا در ایران در 43 بخش قرار می گیرند که از میان آنها بخشهای Hoplophylla و Pseudactinia در طی این مطالعات برای ایران معرفی گردیدند.
بخشهای زیر به ترتیب بزرگترین بخشها در ایران هستند:

Sect. Cynaroides Bunge=76 species
Sect. Stenocephale=35 species
Sect. Serratuloides=13 species
Sect. Albidae=13 species
Sect. Pugioniferae=13 species
Sect. Cousinia=11 species

بقیه بخشها کوچک و دارای 1 تا 6 گونه می باشند.