Home

Welcome to Cousinia Cass. website !

جنس کوزینیا Cousinia Cass. در دنیا دارای بیش از 700 تاکسون است. (Tscherneva
1962; Rechinger 1972 & 1979: Attar, 2000
) که تقریبا همه آنها در جنوب غرب آسیا پراکنده هستند.

این جنس بعد از جنس گون بزرگترین جنس در فلور ایران با حدود 277 گونه است. رشینگر در سال 1972 و 1979 در فلورا ایرانیکا  حدود 220 تاکسون را از ایران معرفی کرده است. در مطالعات بعدی تعداد تاکسونها به حدود 277 افزایش یافته است.  از این تعداد، حدود 217
در گروه تاکسونهای انحصاری و نادر ایران قرار دارند. (عطار 2010؛ مقالات زیر چاپ)

Farideh Attar (Biography)

Professor in Plant taxonomy

College of Science, University of Tehran